روان ورزش: آموزش مهارت‌های ذهنی

آمادگی تکنیکی و آمادگی جسمانی به ‌عنوان دو ضلع مهم از مثلث آمادگی در ورزش، همواره دغدغه اصلی مربیان وورزشکاران بوده است اما امروزه اهمیت ضلع سوم ، یعنی آمادگی ذهنی بر همه مشخص گردیده و مورد توجه است. نقش عوامل ذهنی وروانی به‌صورت بدیهی به اثبات رسیده وکمترمربی و ورزشکاری است که تأثیر عوامل ذهنی در یادگیری و مخصوصاً اجرای آن درمسابقه ها را درک نکرده باشد . ثانیه‌ها ، دقایق ، روزها ، ماه‌ها و سال‌ها زمان ، هزینه ، انرژی ، فکر و … جهت کسب نتیجه مطلوب صرف می‌شود، اما فقط طی مدت‌زمان کوتاهی درمیدان رقابت فرصت است تاتمامی آن‌ها به بارنشیند.

0
دوره آموزشی
0
دانشجو

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...